Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

Regulamin platformy sprzedaży internetowej

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.      Platforma sprzedaży internetowe dostępna pod adresem internetowym www.hurt.mepps.pl prowadzona jest przez GOFISHING 4SUCCESS spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Starych Babicach, kod: 05-082, ul. Warszawska 278, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536869, NIP 1182104360, REGON 360592237. 

 

2.   Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców korzystających z platformy sprzedaży internetowej i określa zasady korzystania z platformy sprzedaży internetowej oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem platformy.

 

§ 2

Definicje

 

1.      Sprzedawca:  GOFISHING 4SUCCESS spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Starych Babicach, kod: 05-082, ul. Warszawska 278, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536869, NIP 1182104360, REGON 360592237.  

2.      Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z platformy.

3.      Platforma sprzedaży internetowej: hurtownia internetowa prowadzona przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.hurt.mepps.pl.

4.      Umowa zawarta na odległość: umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5.      Regulamin: niniejszy regulamin platformy sprzedaży internetowej.

6.      Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia (koszyk)
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów ze sprzedawcą.

7.      Konto: konto klienta na platformie, są w nim gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach na platformie.

8.      Formularz rejestracji: formularz dostępny na platformie, umożliwiający utworzenie konta.

9.      Formularz zamówienia (koszyk): interaktywny formularz dostępny na platformie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10.    Koszyk: element oprogramowania platformy, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11.    Produkt: dostępna na platformie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

12.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem
a sprzedawcą za pośrednictwem platformy sprzedaży internetowegej.

13.    Polityka prywatności - dokument informujący klientów platformy o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

 

 

§ 3

Kontakt z platformą sprzedaży internetowej

 

1.             Adres sprzedawcy: ul. Warszawska 278, 05-082 Stare Babice.

2.             Adres e-mail sprzedawcy: info@mepps.pl

3.             Numer telefonu sprzedawcy: +48 350.47.60

4.             Numer faxu sprzedawcy : +48 350.47.61

5.             Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 41 1090 2590 0000 0001 3630 8800

6.             Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7.             Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 7-15 w dni robocze.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania z platformy, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień
na produkty, niezbędne są:

a.       urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

b.       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.       włączona obsługa plików cookies,

d.       zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.        Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy sprzedaży internetoweej z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.        Przeglądanie asortymentu platformy wymaga założenie konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie platformy możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

3.        Ceny są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).

4.        Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach platformy w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta na platformie

 

1.         Aby założyć Konto na platformie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

a.       Nazwę przedsiębiorcy,

b.       numer NIP,

c.       numer REGON,

d.       adres e-mail,

e.       numer telefonu komórkowego.

2.         Założenie konta na platformie jest darmowe.

3.         Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w formularzu rejestracji. Loginem domyślnie jest numer NIP przedsiębiorcy.

4.         Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.         zalogować się na platformę;

2.         wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.         kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany
w wiadomości e-mail.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.         Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktów:

a.         Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska z pobraniem,

b.         Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Warszawska 278, 05-082 Stare Babice
w godzinach pracy sprzedawcy.

2.         Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.         Płatność przy odbiorze gotówką;

b.         Płatność za pobraniem;

c.          Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.

3.         Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach platformy.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na platformie sprzedaży internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.      Po złożeniu Zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta:

a.     płatności przelewem klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie wskazanym na fakturze;

b.     płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.     płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji
o gotowości przesyłki do odbioru.

4.      Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkty zostaną wysłane przez sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych po dniu złożenia zamówienia lub w terminie wskazanym przez klienta podczas składania zamówienia.

5.      W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6.      Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7.      Dostawa produktów do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach platformy sprzedaży internetowej w zakładce „koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

8.      Odbiór osobisty produktów przez klienta jest bezpłatny.

 

§ 10

Odstąpienie od umowy

 

1.         Klient będący przedsiębiorcą może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny
do chwili nadania przesyłki kurierskiej, przez co rozumie się nadanie numeru przesyłki przez system informatyczny firmy kurierskiej.

2.         W przypadku wybrania dostawy przez odbiór osobisty klient może odstąpić od umowy w każdym momencie do chwili odbioru lub zapłaty, jednak nie później niż 14 dni od złożenia zamówienia.

3.         Do odstąpienia od umowy jest wystarczające złożenie sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w wiadomości e-mail lub telefonicznie, z zastrzeżeniem ust. 1 – 2.

 

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1.         Umową sprzedaży objęte są nowe i oryginalne produkty.

2.         W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3.         Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adres
e-mail sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§ 13

Dane osobowe na platformie sprzedaży internetowej

 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem platformy sprzedaży internetowej jest GOFISHING 4SUCCESS spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytową z siedzibą w Starych Babicach, kod: 05-082, ul. Warszawska 278, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536869, NIP 1182104360, REGON 360592237. 

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem platformy zbierane są
w celu realizacji umowy Sprzedaży, w tym wyegzekwowania zapłaty oraz w celach marketingowych.

3.   Klient wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GOFISHING 4SUCCESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Starych Babicach w celu przesyłania treści marketingowych na adres e-mail i numer telefonu podany powyżej w formularzu rejestracji.

4.   Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@mepps.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

5.  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.

6.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie oraz w Polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i wyegzekwowania zapłaty skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1.      Umowy zawierane poprzez platformę sprzedaży internetowej zawierane są w języku polskim.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

pixel